ρ-Consultancy
 
Home
 
Diensten
Over RHO-IT
Partners
Algemene Voorwaarden
Contact
 
ρ-Consultancy
ρ-Projectmanagement
ρ-Software
Automatiseren is een gecompliceerd proces. Ook bij het organiseren van de automatiseringstraject komt veel kijken. Gestructureerd plannen van vernieuwingen leidt tot optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen en borgt investeringen. RHO-IT adviseert en organiseert bijvoorbeeld: 
  • Quick-scan: analyse van organisatie & informatietechnologie, ontwikkeling van een plan van aanpak (zowel voor korte als lange termijn).
  • Workshops: interactieve sessies om de eisen en wensen van de organisatie in kaart te brengen.

RHO-IT adviseert volgens een gestructureerde aanpak.